Obsah stránky

DOKUMENTACE OBCE HRADEC K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

 

Schvaluji:   Hana Hoskovcová                                          1.8.2017

                      starosta obce                                              datum schválení

                  

Obsah:

 1. INFORMAČNÍ ČÁST

B.HLAVNÍ ÚKOLY ORGÁNŮ OBCE NA ŘEŠENÍ VZNIKU MU/KS

 

 1. KRIZOVÉ ŔÍZENÍ V KRAJI VYSOČINA

 

Aktualizace: 11.5.2018

Tento dokument vychází z Havarijního a Krizového plánu Kraje Vysočina
a krizových plánů ORP. Je dokumentem starosty obce k řešení mimořádných událostí

a krizových situací a vyhlášení krizových stavů (zákon č. 239/2000 Sb.,
o IZS, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy).

 

Mimořádnou událostí (MU) se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Jestliže MU dosáhne takových rozměrů, že předurčené zdroje postiženého územního celku k jejímu řešení nestačí, je třeba použít nadstandardních opatření státu - vyhlášení krizového stavu (KS). Mimořádnou událost po dobu vyhlášení krizového stavu označujeme jako krizovou situaci. Jsou vyvolány činností člověka, přírodními vlivy, ekologickými nebo průmyslovými haváriemi, nehodami.

 

Krizové stavy:

1. Stav nebezpečí je vyhlašován hejtmanem kraje pro území kraje nebo jeho část. Doba trvání stavu nebezpečí je nejvýše 30 dnů (lze prodloužit jen se souhlasem vlády).

2. Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR pro celý stát nebo omezené území. Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů (lze prodloužit jen se souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

3. Stav ohrožení státu vyhlašuje Parlament ČR na návrh vlády pro celý stát nebo omezené území v případech, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. Doba trvání v tomto případě není nijak omezena.

4. Válečný stav - souvisí s obranou ČR před vnějším napadením.

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku.

Starosta obce zajišťuje připravenost obce na MU a krizové situace ve svém správním obvodu.

Krizová rizika stanovená Krizovým plánem Kraje Vysočina:

Krizová ohrožení v KV s rizikem vysokým:

 • řešená z úrovně kraje
 1. narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
 2. přirozená povodeň
 3. zvláštní povodeň
 4. radiační havárie
 5. extrémní vítr
 • řešená z centrální úrovně (nelze řešit z úrovně kraje)
 1. narušení dodávek plynu velkého rozsahu
 2. narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
 3. narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
 4. narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
 5. narušení dodávek potravin velkého rozsahu
 6. narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
 7. migrační vlny velkého rozsahu

Krizová ohrožení v KV s rizikem středním:

 1. přívalová povodeň
 2. extrémní dlouhodobé sucho
 3. únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení
 4. sněhová kalamita
 5. narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
 6. epidemie - hromadné nákazy osob
 7. tornádo
 8. vydatné srážky
 9. požár v zástavbě a v průmyslu
 10. výskyt extrémně vysoké teploty
 11. závažná nehoda v drážní dopravě
 12. průval odkališť a zamoření vodotečí škodlivými látkami - vliv na ostatní státy
 13. narušování zákonnosti velkého rozsahu
 14. výbuch v zástavbě a v průmyslu
 15. epizootie - hromadné nákazy zvířat
 16. závažná nehoda v letecké dopravě
 17. námraza
 18. požár v přírodě
 19. narušení dodávek tepla velkého rozsahu
 20. výskyt extrémně nízké teploty
 21. závažná nehoda v silniční dopravě
 22. výbuch ve skladu výbušnin, trhavin, munice, střeliva
 23. únik nebezpečné chemické látky při přepravě
 24. krupobití
 25. únik biologických agens a toxinu při přepravě
 26. požár v tunelu

 

 1. INFORMAČNÍ ČÁST

Přehled demografie dotčené obce

obec

obyvatelstvo

v tom

celkem

muži

ženy

děti a mládež

Hradec

240

110

104

           26

 

místní části obce/samoty

obyvatelstvo

v tom

celkem

muži

ženy

děti a mládež

Hořeslavsko

3

2

1

0

Hájenka

3

2

1

0

Úlehle

6

3

3

0

Hamry

25

9

11

5

Kříže

8

5

3

0

 

Přehled zdravotně postižených osob (tělesně, mentálně) a osob vyžadující zvláštní

péči (senioři apod.)

jméno a příjmení

adresa

druh postižení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné a sociální služby

obecní úřad/ organizace apod.

adresa

kontakt

poskytovaná služba

 Hradec 54

724 183 114

informace

JSDHO

 Hradec 65   

   736 254 790

tech. pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská zařízení

žáci

učitelé

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální zařízení

/zdravotnická zařízení

klienti

doprovod

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled infrastruktury obce

Přehled firem, právnických a podnikajících fyzických osob na území obce

název

 

adresa firmy

předmět podnikání

počet zaměstnanců

Unimont J.C.K. s.r.o.

Hradec 8

Stavební činnost

40

Hradecká společnost s.r.o.

Hradec 60

Stavební činnost

20

AW-Chem s.r.o.

     Hradec 55

          Výrobní činnost

          10

 

 

 

 

Náhradní zdroje elektrické energie

vlastník

kontakt

specifikace

Obec Hradec

724183114 Hoskovcová-starostka

elektrocentrála

 

 

 

Zásobování vodou obce/nouzové zásobování vodou

vodojem/studně

vlastník

náhradní způsob/dodavatel při nefunkčnosti

 

 

 

 

 

 

 

Přehled objektů skladujících a nakládajících s nebezpečnou látkou, s možným

vznikem požárů/únikem toxických látek

název firmy

druh nebezpečné látky

množství

v t

kontaktní osoba

spojení

AW – Chem., s.r.o.

nebezpečné chemické látky

 

Palán David

606 716 759

SDH HRADEC

benzín

 

Pavelka Radek

736 254 790

Unimont J.C.K. s.r.o.

benzín, nafta

 

Cihlář Jiří

569 722 038

Zemědělství

název firmy

adresa firmy

předmět podnikání

počet zaměstnanců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chov hospodářských zvířat

majitel/adresa firmy

počet kusů

počet zaměstnanců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Složky ŽP

složka

lokalita

vlastník

kontakt

významné zdroje pitné vody

Prameniště a sběrná studna za rybníkem v dolním Hradci pro veřejný vodovod a studna v horním Hradci

OBEC

724 183 114 Hoskovcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významné kulturní památky

památka

adresa

vlastník

kontakt

VKP – Hradecká alej

Pozemek par.č. 793/2 v k.ú. Hradec u Ledče

Obec Hradec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silniční/železniční komunikace

silnice/žel. číslo

mezi obcemi

přes

ADR/RID

ze

do

obce/ místní části

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled vodních toků, nádrží, které mohou způsobit záplavy

vodní tok, nádrž

ohrožené objekty (firmy)/počet osob

ohrožené obytné domy/počet osob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení „Komise k řešení MU a KS“

Předsedou je vždy starosta obce.

Členy jsou zpravidla: zástupce obce, zástupce SDH, zástupce školy, zástupce místní organizace/firmy apod.

Funkce v komisi

Jméno, Příjmení

Občanské zaměstnání

Kontakt

předseda

Hoskovcová Hana

účetní

724 183 114

tajemník

Malimánek Jiří

          OSVČ

723 747 548

člen

Blažek Petr

technik

731 468 315

         člen

         Cihlář Jiří

Firma UNIMONT J.C.K. s.r.o. Hradec 8

602292569

         člen

         Čmedla Jiljí

Zaměstnanec obce

604805409

        člen

       Pavelka Radek

Velitel JSDH

736254790

 

 

 

 

 

Kontakty na krizové řízení ORP okresu Havlíčkův Brod

Příjmení, jméno titul

Organizace

Funkce organizace

Funkce KŠ

Mobilní Tel.

Telefon

Email

KŠ Havlíčkův Brod

Tecl Jan, Mgr., MBA.

Město HB

starosta

předseda KŠ

725 893 488

569 497 105

jtecl@muhb.cz

Adam Petr

Město HB

krizové řízení

tajemník KŠ

603 390 947

569 497 113

padam@muhb.cz

KŠ Světlá nad Sázavou

Mgr. Jan Tourek

Město Světlá n/S.

starosta

předseda KŠ

777 567 022

569 496 622   569 496 611

tourek@svetlans.cz

Jaroslava Zatočilová

Město Světlá n/S.

krizové řízení

tajemník KŠ

724 167 206

569 496 697

zatocilova@svetlans.cz

Ing. Zdeněk Tůma

Město Ledeč n/S.

starosta

člen KŠ

731 612 182

569 729 512   596 729 511

zdenek.tuma@ledecns.cz

KŠ Chotěboř

Ing. Tomáš Škaryd

Město CH

starosta

předseda KŠ

602 580 951

569 641 105

569 641 107

skaryd@chotebor.cz

Monika Doležalová

Město CH

krizové řízení

tajemník KŠ

602 762 126

569 641 170

dolezalova@chotebor.cz

 

Způsob varování a vyrozumění v obci

Hlavní způsob varování

 • dálkově ovládané  sirény  - spouští KOPIS HZS,
 • bezdrátový rozhlas (BOR) s připojením na KOPIS,
 • místní rozhlas bez připojení na KOPIS, spouštění zabezpečuje obec
 • místně ovládané rotační sirény - spouštění zabezpečuje starosta obce.

Zvukový varovný signál „Všeobecná výstraha“ - jediný varovný signál v ČR, je charakterizován kolísavým tónem sirény po dobu 140 s, který může být zaznít až 3x v cca 3minutových intervalech.

Po zaznění varovného signálu musí následovat informování obyvatelstva (varovná, tísňová informace) - zabezpečuje starosta obce.

Náhradní způsob varování

 • megafony na novém vozidle JSDH,
 • mobilní rozhlašovací zařízení (např. na vozidlech JSDH),
 • přímé varování občanů,
 • mobilní telefony/SMS - osvědčen hromadný způsob rozesílání SMS (např. Kubik SMS)
 • kostelní zvony,
 • všemi dostupnými prostředky určenými pro varování a vyrozumění.

 

Způsob varování a vyrozumění v obci, místních částech, rekreačních lokalitách v katastru obce

Obec/místní část

 

umístění sirény

ovládání dálkové/ruční

zvolený náhradní způsob

zabezpečuje

 

 

 

Přímé varování

Hoskovcová, Čmedla, Malimánek

 

 

 

Zvon na kapličce

Čmedla

 

 

 

Informace pomocí hromadné SMS zprávy

Hoskovcová Hana

 

 

 

Výstražné zařízení na vozidle sboru dobrovolných hasičů

Pavelka Radek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsoby evakuace (EVA) obce

Evakuace obyvatelstva je souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění z ohroženého území.

Samovolná EVA - je neřízená, občan jedná z vlastního rozhodnutí, evakuuje se vlastními silami.

Řízená EVA - řídí ji orgány obce v koordinaci se složkami IZS, probíhá formou samoevakuace (vlastními vozidly)/nebo zajištěnými prostředky hromadné dopravy.

Prostory pro řízenou EVA

obec/místní část

vytipované místo shromažďování a přistavení autobusů

Hradec

před budovou obecního úřadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní zabezpečení EVA

dopravce

sídlo

kontakt

spojení

Obec Hradec- dopravní automobil

Hradec 54

Pavelka Radek

736254790

Zdeněk Rejnek- autobus

Koželská 223, Ledeč n.S.

Rejnek Zdeněk

604354504

 

 

 

 

 

Prostory a zařízení v obci a okolí vytipované pro zabezpečení nouzového ubytování a stravování/evakuační středisko

obec/místní část

 

organizace/adresa

 

 

kapacita

kontakt/telefon

 

vyvař.

ubytov.

Budova obecního úřadu

Hradec 54

 

50

724 183 114

Hasičská zbrojnice

Hradec 65

 

30

724 183 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled sil a prostředků (SaP) obce využitelných k odstranění následků mimořádné události

název objektu/organizace

druh techniky

počet

kontaktní osoba/

telefon

Místní sdružení JSDHO

Motorová pila, vysavač hmyzu, kalové čerpadlo

10

Pavelka tel. 736 254 790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. HLAVNÍ ÚKOLY ORGÁNŮ OBCE NA ŘEŠENÍ VZNIKU MU/KS

Pravomoci a povinnosti obce při přípravě a řešení MU a krizových situací

 

! Nejbližším partnerem pro starostu obce je příslušný starosta ORP, kterého v případě potřeby žádá o pomoc při řešení MU nebo krizových situací a jehož pokyny se řídí!

 

Příprava na řešení MU/krizových situací

 

Řešení MU/krizových situací

STAROSTA  OÚ

STAROSTA OÚ

 • Plní úkoly stanovené starostou ORP, orgány krizového řízení, plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP.
 • Zřizuje komisi obce pro řešení MU a KS/příp. KŠ, členové krizového štábu mají být na členství připravováni. Pro jejich činnost je potřebné vybrat a vybavit vhodné prostory a zabezpečit obsluhu spojovacích prostředků OÚ (telefon, fax, e-mail), počítačová vybavenost apod.
 • Řídí komisi obce pro řešení MU a KS/příp. KŠ.
 • Zabezpečuje varování a informování osob, včetně samot a rekreačních oblastí
 • Organizuje evakuaci z ohroženého území (v koordinaci s HZS).
 • Organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití (delší jak 24 hodin) organizuje zásobování (potraviny, pitná voda apod.), zdravotnickou a humanitární pomoc.
 • Organizuje činnost evakuačního střediska (nouzové ubytování).
 • Organizuje záchranné práce v obci, postupuje v koordinaci se složkami IZS, KŠ ORP, KŠ kraje.
 • Doporučuje způsob ukrytí osob.

V případě vyhlášení krizovém stavu:

 • Zajišťuje provedení stanovených krizových opatření (nařízení je v pravomoci hejtmana) v podmínkách obce; PaPFO a FO se sídlem na území obce jsou povinny krizová opatření splnit.
 • Je-li k tomu nutné vydat nařízení obce, nabývá účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce OÚ. Zveřejní se též dalšími způsoby v místě obvyklými, např. místní rozhlas.
 • Plní úkoly stanovené starostou ORP, orgány krizového řízení, plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP.
 • Zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení KS. Žádá prostřednictvím ORP o zajištění nezbytných dodávek výrobků, prací a služeb a o humanitární pomoc pro občany.
 • Nařízení pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo poskytnutí věcného prostředku pro řešení KS je v pravomoci hejtmana kraje.
 • Starosta obce je v případě nebezpečí z prodlení oprávněn uložit PaPFO i FO povinnost poskytnout věcný prostředek. O tom informuje hejtmana, zabezpečí vrácení prostředku poskytovateli, vydá potvrzení o jeho využití.
 • ! Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené zákonem, může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

 

OBECNÍ ÚŘAD

OBECNÍ ÚŘAD

 • Organizuje přípravu obce na MU a krizové situace.
 • Poskytuje ORP podklady a informace pro zpracování krizového plánu ORP.
 • Seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

 

 • Aktualizuje seznamy obyvatelstva pro případ provedení

  evakuace.

 • Vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu

  osob za krizových stavů a předává je přísl. ORP.

 • Zabezpečuje poskytování průběžných informací a pokynů občanům.
 • Podílí se na zajištění veřejného pořádku (zamezit panice!).
 • Plní úkoly stanovené krizovým plánem ORP.
 • Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.

 

Doporučený postup při organizování evakuace:

 • vydat pokyn o rozhodnutí k evakuaci, postupně informovat o zahájení evakuace a způsobu provádění evakuace;
 • předat rozhodnutí k evakuaci vedení firem, organizací, školských, sociálních a zdravotních zařízení v obci apod.;
 • zabezpečit evidenci osob k evakuaci, nouzovému ubytování;
 • mít přehled o osobách, které budou ponechány v evakuovaném prostoru (záchranné a likvidační práce);
 • zabezpečit evakuaci osob vyžadujících zvláštní péči (imobilní osoby, osamělí senioři, matky s dětmi apod.);
 • mít přehled lokalit s ponechanými hospodářskými zvířaty;
 • mít přehled o osobách, které k evakuaci využijí vlastní dopravní prostředek,
 • organizovat dopravní zabezpečení evakuace (hromadná doprava);
 • s příslušným časovým předstihem vydat občanům pokyn k zahájení evakuace, stanovit místo (shromaždiště) a čas nástupu (autobusy apod.);
 • dohlížet na průběh evakuace, zabezpečit sběr a vyhodnocování informací o postupu evakuace;
 • organizovat kontrolu vyevakuovaného prostoru;
 • zabezpečit činnost evakuačního střediska
 • v místech nouzového ubytování zabezpečit:

    - evidenci obyvatel a organizaci vyhledávání chybějících osob;

    - ubytování, stravování, hygienu, zdravotnické a sociální zabezpečení;

  - slučování rodin

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:

 • osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, průkaz pojištěnce, doklady k provozování motorového vozidla apod., včetně dokladů rodinných příslušníků);
 • léky a zdravotní pomůcky (osobní léky, obvazy a další vybavení běžné lékárničky), brýle ke čtení;
 • cennosti (peníze, vkladní knížky, cenné papíry, pojišťovací smlouvy, platební a sporožirové karty apod.);
 • sezónní oblečení (náhradní oděv, prádlo, obuv, pláštěnka);
 • přiměřená zásoba prostředků osobní hygieny a hygienických potřeb;
 • spací pytel (přikrývky), karimatka nebo nafukovací lehátko;
 • jídelní nádobí, potřeby na šití, kapesní nůž, otvírač na konzervy;
 • základní (trvanlivé) potraviny na 2 - 3 dny, včetně nápojů;
 • kapesní svítilna + náhradní baterie, svíčky, zapalovač, zápalky;
 • dále se doporučuje: 
 • přenosný rozhlasový přijímač + náhradní baterie;
 • mobilní telefon + nabíječka, popř. náhradní baterie;
 • psací potřeby a dopisní obálky se známkami, píšťalka, předměty pro vyplnění dlouhé chvíle (např. stolní společenská hra, knížka).

Doporučená opatření občanům pro opuštění domácnosti (bytu, domu):

 • uzavřít přívod vody a plynu;
 • vypnout elektrické spotřebiče s výjimkou ledniček, mrazniček a obdobných spotřebičů;
 • uhasit otevřený oheň v topidlech;
 • malá domácí zvířata je možno odnést (zejména v přepravních schránách), ostatní zvířata zabezpečit a předzásobit vodou a potravou;
 • malým dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou;
 • připravit si evakuační zavazadlo;
 • uzavřít okna a zabezpečit další možné přístupy, uzamknout byt (dům);
 • informovat sousedy;
 • dostavit se na určené evakuační středisko;
 • v případě využití vlastního vozidla informovat krizový štáb.

Únik nebezpečné látky

 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti v nejbližší budově v nejvyšším patře
 • Uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory
 • Vypněte ventilaci
 • Sledujte zprávy v rozhlase a televizi
 • Připravte si prostředky improvizované ochrany
 • Připravte si evakuační zavazadlo
 • Budovu opouštějte jen na pokyn

 

Ochrana před povodněmi

 • Vytipujte bezpečné místo, které nebude zaplavené vodou
 • Připravte pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken
 • Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití
 • Připravte se na evakuaci zvířat
 • Upevněte věci, které by mohla odnést voda
 • Připravte si evakuační zavazadlo

 

C. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ (KŘ) v Kraji Vysočina

Po vyhlášení krizového stavu vstupují do řešení dané krizové situace orgány krizového řízení.

a) Orgány KŘ kraje

Orgány krizového řízení KV:

 • Hejtman Kraje Vysočina
 • Krajský úřad KV
 • HZS kraje
 • Policie ČR

b) Orgány KŘ obce s rozšířenou působností (ORP)

Orgány krizového řízení okresu Havlíčkův Brod jsou:

 • Starosta ORP, kterým je starosta města Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá n/S.
 • Obecní úřad ORP, kterým je Městský úřad města Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá n/S.

c) Orgány krizového řízení obcí jsou:

 • Starosta obce
 • Obecní úřad

      d) Ostatní orgány s územní působností a další subjekty

 • Bezpečnostní rada ORP Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá n/S.
 • Krizový štáb ORP Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá n/S.
 • Komise obce pro řešení MU a KS/příp. KŠ obcí
 • Územní správní úřady a určené PaPFO zabezpečující krizovou připravenost v oblasti své působnosti (plní úkoly stanovené krizovým plánem kraje/ORP a zpracovávají plán krizové připravenosti): Celní úřad, Finanční úřad, OSSZ, ÚP, KVV, KHS, KVS, KSÚS, ŘSD, Povodí Labe, Povodí Vltavy, nemocnice, spol. zabezpečující dodávky tepla, vody, odpadové hospodářství, asanace apod.
 • ZZS
 • Subjekty kritické infrastruktury (KI) - narušení jejich funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

 

Krizová opatření nařizovaná hejtmanem kraje za stavu nebezpečí:

Přehled krizových opatření

Nařizuje

Zajišťuje provedení

Subjekty, které se na realizaci podílejí

Krizová opatření dle § 14 odst. 4 krizového zákona

Pracovní povinnost, pracovní výpomoc

hejtman

starosta ORP/obce

PaPFO, FO

poskytnutí věcného prostředku,

hejtman/starosta obce při nebezpečí z prodlení

starosta ORP/obce

PaPFO, FO

bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace,

hejtman/starosta

starosta ORP/obce

PaPFO

 

vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

hejtman

starosta ORP/obce

MŠ, ZŠ, SŠ a ústavy sociální péče

přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému, podílejících se na plnění krizových opatření, a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury,

hejtman

 

starosta ORP/obce

 

zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a jejich výplatě,

hejtman

starosta ORP/obce

úřady práce

hlášení přechodné změny pobytu osob,

hejtman

starosta ORP/obce

obce, ORP, HZS

evakuaci obyvatelstva,

hejtman/starosta obce

starosta ORP/obce

HZS, PČR, AČR, JSDH

zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území.

hejtman

starosta ORP/obce

PČR, AČR

 

Hospodářská opatření pro krizové stavy HOPKS

 • Systém nouzového hospodářství

Zabezpečuje nezbytné dodávky (ND)pro:

zajištění základních životních potřeb obyvatelstva, podporu činnosti složek IZS a podporu výkonu státní správy za krizových stavů.

Za zajištění základních životních potřeb lze považovat zabezpečení nouzového ubytování, nouzového zásobování potravinami a pitnou vodou, nouzových základních služeb obyvatelstvu, nouzových dodávek energií a humanitární pomoc včetně psychosociální pomoci postiženému obyvatelstvu.

ND = dodávka výrobků, prací a služeb zajištěná od místních firem (PaPFO).

Evidence potřebných výrobků, prací, služeb a jejich dodavatelů, dostupných v daném správním obvodu je obsahem plánu nouzových dodávek kraje/ORP.

 • Systém státních hmotných rezerv (SHR)

V případech, kdy požadované dodávky nelze zabezpečit ze zdrojů u dodavatelů ND, tyto následně zajišťuje stát pomocí SHR.

SHR se člení na hmotné rezervy, mobilizační rezervy (pro ozbrojené síly za válečného stavu), pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc.

Hmotné rezervy tvoří zejména strategické rezervy státu v oblasti nouzových zásob ropy a ropných produktů a zásob pro zajištění surovinové a potravinové bezpečnosti ČR.

Pohotovostní zásoby jsou materiály a výrobky, které nelze zajistit jako nezbytnou dodávku od místně příslušných PaPFO (elektrocentrály, protipovodňové zábrany, cisterny na vodu, stany pro základnu humanitární pomoci apod.). Jsou stále připraveny k rychlému výdeji a použití.

Zásoby pro humanitární pomoc

Zásoby pro humanitární pomoc slouží pro první období krizové situace (3 dny) k zajištění nezbytných životních potřeb fyzických osob. Zásoby poskytuje stát.

Požadavek na poskytnutí zásob pro humanitární pomoc může uplatnit krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo určené obce. Za převzetí zásob a jejich přidělení postiženým osobám odpovídá žadatel, tzn. hejtman kraje, starosta obce s rozšířenou působností nebo určené obce. Vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí.

Zásoby pro humanitární pomoc v ČR jsou vytvořeny pro 1500 osob.

Skladba zásob pro humanitární pomoc:

Balíček osobní soupravy: 3 denní dávky potravin -  denní dávka potravin obsahuje dvě hotová jídla, játrovou paštiku, lunchmeat, suchary nahrazující chléb, porcovaný džem, kávový extrakt, porcovaný čaj, cukr, instantní nápoj, multivitamínový instantní ovocný nápoj, čokoládu, žvýkačku a sůl, hygienické prostředky (toaletní papír, sáčky z PVC, ubrousek hygienický, mýdlo), ostatní prostředky (jídelní příbor, lihový vařič, suchý líh, zápalky, svíčka, nádoba na přípravu nápojů o obsahu 250 ml).

Pracovní oděv a obuv

Spací pytel

Balená pitná voda (3 litry na den)

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.